Великокопанівська сільська територіальна громада

Херсонської області

ДОКУМЕНТИ ТА ЗАКОНИ

ДОКУМЕНТИ ТА ЗАКОНИ

 

1.СТАТУТ АБРИКОСІВСЬКОГО ДНЗ «Пурпурова квітка»

Фото без опису

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дошкільний навчальний заклад (далі — дошкільний заклад) Абрикосівський ясла-садок загального типу, комунальної форми власності, Великокопанівської сільської ради створено на підставі рішення Абрикосівської сільської ради XXXIV сесії V скликання від 23.09.2009 року, № 292.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 75134 Херсонська область, Олешківський район, с.Абрикосівка, вул. Центральна, №16.

1.3. Дошкільний заклад є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл  отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.4. Доходи (прибутки) дошкільного закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених даним Статутом.

1.5. Засновником  дошкільного закладу є Великокопанівська сільська рада, вул. Карла Маркса, 79. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі — Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305, наказами МОН, центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.7. Дошкільний заклад є юридичною особою, діє на підставі Статуту, який затверджується засновником  за погодженням з відповідним органом управління освіти і реєструється місцевим органом виконавчої влади; має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.8. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.9. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
 • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 •  здійснення соціального патронату сім’ї.

1.10. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.11. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.12. Дошкільний заклад має право здійснювати обробку персональних даних, що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я, освіти та інших відповідно до чинного законодавства України.

1.13.  Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Заклад розрахований на 96 місць.

2.2. Групи комплектуються за різновіковими ознаками. Комплектування різновікової групи передбачає перебування в ній дітей з різницею у віці. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм та правил утримання дітей у дошкільному закладі з урахуванням побажань батьків або осіб які їх замінюють. Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі, у залежності від демографічної ситуації.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: ясельна група – 15 дітей, садові групи – 16 дітей.

2.6. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється по закінченню навчального року – у кінці травня та у літній період.

2.7. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:

 • заяву батьків або осіб які їх замінюють, за ім'я завідувача ДНЗ;
 • медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком педіатра та дозволом відвідувати дошкільний заклад;
 • свідоцтво про народження дитини.

2.8. Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідувач зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.9. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.10. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.11. Адміністрація дошкільного закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу.

2.12. Соціально-педагогічний патронат здійснюється шляхом організації діагностичної і консультативної допомоги сім’ям, що виховують дітей дошкільного віку вдома, запроваджуючи форми роботи:

 •   обстеження з метою вивчення контингенту дітей;
 •   консультації для батьків (щомісячно);

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10 годин

Вихідні дні - субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.15 до 17.15 год.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно  Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки.

4.2. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.3. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.4. План роботи дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти                                                                

Великокопанівської  сільської ради.                                     

План роботи закладу на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою та управлінням Держпродспоживслужби Олешківського району.

4.5. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.6. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за:

 • освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», нова редакція 2015 року;
 • програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», нова редакція 2014 року;
 • парціальними програмами, які схвалені МОН України.

4.7. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: родинно-екологічний та гуманітарний.

4.8. Дошкільний навчальний заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, а лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН України разом з МОЗ України.

Відмова батьків, або осіб, які їх замінюють, від додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей необхідними продуктами для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натуральних норм, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки та погодженням з Міністерством фінансів.

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється двічі на місяць, згідно поданих заявок, через приватних підприємців, які мають відповідні дозвільні документи.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х  разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичну сестру та керівника дошкільного закладу.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі медичною сестрою, яка входить до штату закладу, медичними працівниками Абрикосівського ФАПу та Олешківської районної лікарні.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, у тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, оглядів перед профілактичними щепленнями, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: премія, подяка, грамота.)

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я дітей  умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

7.4.  Добровільними органами громадського самоврядування дошкільного закладу, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності є батьківські комітети.

7.5. У своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», « Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положеннями про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного навчального закладу, Положеннями про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

7.6. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • Сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти; забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку обов’язкової дошкільної освіти за будь-якою формою;
 •  Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних та історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • Поважати гідність дитини;
 • Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • у разі відсутності дитини у дошкільному закладі протягом 3-х днів батьки або особи які їх замінюють, зобов’язані надати довідку про стан здоров'я дитини;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє батьків від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

7.9. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, дошкільний заклад може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

7.10. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.11. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.12. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; на захист професійної честі та власної гідності;
 •  користуватися в своїй діяльності професійною допомогою з боку адміністрації, педагогічної ради, районного методичного кабінету, відділу освіти районної державної адміністрації;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.13. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • виконувати вимоги Закону «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Інструкції з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;  
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.14. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.15. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством України.

7.16. Працівники дошкільного закладу у відповідності до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди один раз на 6 місяців на базі районної лікарні м.Олешки.

7.17. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Дошкільний заклад підпорядкований і підзвітний засновнику -

Великокопанівській  сільській  раді.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Великокопанівської сільської ради  з дотриманням чинного законодавства.

8.3. Керівник дошкільного навчального закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами в межах своєї компетенції;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із Великокопанівською сільською радою;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо удосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • розподіляє навчальне навантаження ( у погодженні з профкомом), встановлює ставки заробітної плати на основі діючих інструкцій і рішення атестаційної комісії, визначає види доплат та інших виплат заохочувального характеру в межах наявних коштів;
 • контролює діяльність педагогічних та інших працівників шляхом відвідування всіх видів навчальних занять, виховних заходів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах  колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі — педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач дошкільного закладу, педагогічні працівники, медичний працівник. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, голови батьківських комітетів, батьки або особи, які їх замінюють.

8.5. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

8.6. Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання удосконалення навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • оцінює результативність реалізації Державної базової програми та виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей кожної вікової групи;
 •  приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

8.7.  Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.8. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Усі питання, що розглядаються на її засіданнях фіксуються у книзі протоколів, яка оформлюється за встановленим зразком ведення ділової документації.

8.9. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.10. Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.11. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу (у малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори).

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

8.12. Рада закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 •  розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;
 •  вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 •  погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

8.13. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

8.14. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
 • сприяння соціально-правової, захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Майно дошкільного закладу перебуває у комунальній власності Великокопанівської сільської ради і закріплюється за дошкільним закладом на праві оперативного управління. Органом управління майна закладу є Засновник – Великокопанівська сільська рада. Будь-які дії щодо майна закладу ( відчуження, передача в оренду, списання і т. д.), в тому числі укладання будь-яких правочинів щодо майна ( інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т. д.) на підставі яких виникають права та обов’язки, дошкільний заклад здійснює відповідно до рішень Засновника.

9.2. Відповідно до рішення XX сесії V скликання Абрикосівської сільської ради №181 від 8 квітня 2008 року дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, ігрові майданчики інші матеріальні цінності, вартість яких зображено у балансі дошкільного закладу.

9.3. Рішенням XX сесії V скликання Абрикосівської сільської ради №181 від 8 квітня 2008 року дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 0.55 га.

9.4. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.5. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного навчального закладу, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

10.2. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 • Великокопанівської сільської ради;
 • відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.3. Штатний розпис дошкільного закладу затверджується Великокопанівською сільською радою, погоджується відділом освіти Великокопанівської сільської ради, на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених МОН Україна, за погодженням з Мінфіном.

10.4. Дошкільний заклад за погодженням із Великокопанівською сільською радою має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.5. Статистична звітність 85 - К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.5. Порядок ведення бухгалтерського обліку в дошкільному закладі здійснюється через бухгалтерію відділу освіти Великокопанівської сільської ради.

10.6. Порядок ведення діловодства визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Великокопанівської сільської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом у дошкільному закладі встановлюється Великокопанівською сільською радою.

 

 

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

12.2. Реорганізація дошкільного закладу здійснюється за рішенням засновника відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється за рішенням засновника, або рішенням суду в випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.4. Ліквідація дошкільного закладу проводиться призначеною засновником ліквідаційною комісією. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами дошкільного закладу. Ліквідаційна комісія оцінює майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів дошкільного закладу, третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає засновнику або суду.

12.5. При ліквідації дошкільного закладу питання про використання майна і коштів дошкільного закладу вирішується у встановленому чинним законодавством України порядком.

12.6.У разі реорганізації або ліквідації закладу його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету відповідно до рішення засновника.

 

XIII.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ:

 

1.Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Засновника.

2.Зміни до Статуту підлягають перереєстрації в порядку, встановленому для його реєстрації.

3.Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

 

 

   Великокопанівський

   сільський голова  ___________________________________________  В.Д.Костенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Список кадрового складу педагогічних працівників    Абрикосівського  ДНЗ «Пурпурова квітка» на 2017 рік

 

 

     

 

П.І.Б.

Дата народження

Стать

Національність

Посада

Категорія, пед. звання, рік атестації

Назва навчального закладу, який закінчив

Спеціальність за освітою

Основний робітник чи сумісний

Загальний стаж пед. роботи

З якого часу працює в даному ДНЗ

Навантаження

Курсова перепідготовка

1

Шараєва Тетяна Олександрівна

18.03.71

Жін..

Укр..

завідувач

  Спеціаліст, 2016р.

ХДУ

Вихователь

ДНЗ

Основ.

12.08р.

2002р.

1.0 ст

----

2

Герасимчук Ганна  Іванівна

24.01.73

Жін..

Укр..

Вихов.

Спеціаліст I кат. 2015 р.

ХДУ

Вчитель хімії та біології

Основ.

25.16р.

2006р.

1.0 ст.

2014р.

3

Семенкова Наталя  Василівна

7.04.68

Жін..

Укр..

Вихов.

Спеціаліст 9 розряду

2013

Берислав

педагог.

училище

Вихователь ДНЗ

Основ.

22р.

2002р.

1.33 ст.

2017р.

4

Тихонова Євгенія Олександрівна

10.05.98

Жін..

Укр..

Вихов.

 

Берислав

педагог.

коледж

Вчитель початкових класів

Основ.

0.16р

2017р.

1.33 ст.

 

5

Мацюк Дарина Олександрівна

23.03.90

Жін..

Укр..

Вихов.

 

ХДУ

Вчитель української мови та літератури

Основ.

1р.

2016р.

1.0 ст.

 

6

Лящук Тетяна Миколаївна

15.12.81

Жін..

Укр..

Вихов.,

 

Муз.кер.

Спеціаліст

 

Херсонське училище культури

Керівник хору

Основ.

 

 

6.5р.

2015р.

0.34,

 

0.75 ст.

 

 

 

Кадровий склад працівників Абрикосівського ДНЗ «Пурпурова квітка»

 

П.І.Б.

Посада

Навант.

1

ШараєваТетянаОлександрівна

завідувач

1.0 ст.

2

Герасимчук Ганна Іванівна

вихователь

1.0 ст.

3

Семенкова Наталя Василівна

вихователь

1.33 ст.

4

Мацюк Дарина Олександрівна

вихователь

1.0 ст.

5

Тихонова Євгенія Олександрівна

вихователь

1.33 ст.

6

Лящук Тетяна Миколаївна

музичний керівник, вихов.

0.75 ст.

0.34 ст.

 

 

7

Імшеницька Світлана Олександрівна

пом. вихователя

1.2 ст.

8

Андросова Ганна Миколаївна

пом. вихователя

1.1 ст.

9

Білінська Неля Олександрівна

пом. вихователя

1.1 ст.

10

Соловей Оксана Михайлівна

завгосп, підс. роб.

1.0 ст.

11

Тихонова Олена Вікторівна

медсестра

1.0 ст.

12

Андросова Олена Миколаївна

маш. з прання

0.75 ст.

13

Криворучко Галина Григорівна

двірник

1.0 ст.

14

Андросов Віталій Сергійович

сторож

1.0 ст.

15

Острянська Надія Василівна

кухар

0.75 ст.

16

Грибкова Тетяна Анатоліївна

кухар,

кастел.

0.75ст., 0.25 ст.

17

Грибков Андрій Миколайович

сторож

1.0 ст

18

Соловей Олег Леонтійович

роб.з обслугов.

0.5 ст.

19

Грибков Микола Вікторович

сторож

1.0 ст.

20

Барвінок Василь Григорович

оператор газової котельні

1.0 ст.

 

 

3.   НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРАЦЮЄ ЗА ПРОГРАМОЮ

 

 " ДИТИНА" (оновлена) , «Впевнений старт», парціальна програма  «Грайлик»    та  « Україна – моя Батьківщина».

 

 

4. МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ – УКРАЇНСЬКА

 

 

5. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази

Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом.

- Постільна білизна 17 комплектів; (3 700 грн.)

- На фарбу, для проведення ремонту 7000 грн.

- На виконання обласної програми енергозбереження виготовлено проектно-кошторисну документацію на заміну вікон та пожежних виходів, проведено їх заміну (296 000 грн..)

З метою своєчасної підготовки до опалювального періоду встановлено газову сигналізацію та газові лічильники здано на перевірку.

Придбано додатковий холодильник на харчоблок ( 7 000 грн.) та електричну плиту (14 000 грн.).

Виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт водомережі та каналізації.

 

 Потреби Абрикосівського ДНЗ

Обробка дерев'яних конструкцій горища вогнезахисною сумішшю.

Встановлення протипожежної сигналізації.

Ремонт  зовнішньої огорожі дитячого садка та встановлення огорожі на дитячих ігрових майданчиках.

 

 

 


6. Звіт завідувача Абрикосівського дошкільного навчального закладу  ясла – садку «Пурпурова квітка»

Шараєвої Т.О. за 2016/2017н.р.

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

1. Загальні дані

Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»,  «Про пожежну безпеку», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом ясла-садку, «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами  внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, нормами харчування для дошкільних закладів, затвердженими Кабінетом Міністрів України А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 

Дошкільний навчальний заклад  працює з 7.15 – до 17.15 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10  годинним перебуванням дітей.

          Навчальний рік у дошкільному закладі почався 1 вересня і закінчився 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводився літній оздоровчий період.

Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до річного плану, який складався на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи був схвалений педагогічною радою закладу,   погоджений з відділом освіти  Олешківської РДА.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 96 місць, в 2016/2017н.р. виховувалися 56 дітей дошкільного віку. 

Групи укомплектовані за віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонує  3 групи для дітей дошкільного віку – 1 – для дітей раннього віку (19 дітей), 2 – садові групи середня 19 дітей, старша 16 дітей).

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, ксерокопії  свідоцтва про народження дитини.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно зі штатним  розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. 

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 20 працівників: - 12 обслуговуючого персоналу,1 – медичний працівник, 6 – педагогів, із них 4 вихователя та музичний керівник.

З вихователів двоє  мають вищу освіту, один базову вищу та один незакінчену вищу

 

Освітній кваліфікаційний рівень педагогічного складу Абрикосівського дошкільного навчального закладу ясла-садка

Категорія «Спеціаліст»  - 2

Категорія «Спеціаліст1категорії» - 1

Категорія «Спеціаліст 2 категорії» -  1

 

  Пріоритетні напрями діяльності дошкільного закладу

Протягом  навчального рокупріоритетним завданням  педагогічного колективу було:

 1. Організація  роботидля забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.                                                                                                   2. Продовжувати роботу по вихованню у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу.   

  Реалізація освітніх програм

       Планування роботи ДНЗ здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу.

      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого педагогічного досвіду. 

Колектив працював за програмою «Дитина», «Я у світі», «Впевнений старт» старша група. Крім комплексних програм розпочали впроваджувати парціальну програмунаціонально-патріотичного виховання «Україна – моя Батьківщина».

У ясла-садку ведеться гурткова робота з художньо-естетичного напрямку «Чарівні пальчики», керівник - вихователь Харченко Я.В. 

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі проводились заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

 -  Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

 -  Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

 -  Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

Система роботи з БЖД включає роботу у трьох напрямках: працівники, діти, батьки. Було проведено:

 1. З працівниками: інструктажі та сезонні накази з БЖД; педагогічні наради; колективні перегляди; облаштування в групах куточків безпеки; консультації; анкетування; складання анкет для моніторингу роботи з БЖД у сім'ї; організація тижнів безпеки; розроблення сценаріїв до святкових заходів.
 2. З дітьми: тематичні заняття; читання художньої літератури; моделювання ситуацій; дидактичні, рольові та рухливі  ігри; бесіди та малювання за мотивами казок та виставки дитячих робіт; тематичні розваги – лялькова вистава «Котик і півник»,  КВК у старшій групі «Зелений вогник»; розвага для дітей «У гості до бабусі» з елементами драматизації; настільний театр для середньої групи «Кицьчин дім»; проведення Тижнів Безпеки; тренувальні вправи.
 3. З батьками – загальні та групові батьківські збори; оформлення інформаційних стендів та куточків з БЖД; консультації; участь батьків у тематичних розвагах, спортивних святах, залучення до проведення днів здоров'я, тижнів безпеки; допомога у створенні ігрового простору, куточків безпеки; анкетування;

   Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність. Проводились Дніздоров’я, свята, ранки, музично – спортивнірозваги, організовувалисяконкурси, виставкидитячихмалюнків та поробок, спільнихробіт з батьками та вихователями згідно річного плану роботи.

Вихователі закладу продовжують впроваджувати в освітньо – виховний процес елементи інноваційної технології «ТРВЗ» для логіко-математичного та мовленнєвого розвитку, та«Морально-етичне виховання за В.О.Сухомлинським».

Відповідно до наказу відділу освіти Олешківської районної ради від 21.09.2016р. за №411 «Про проведення моніторингу рівня розвитку дітей старшого віку за допомогою кваліметричної моделі» та плану роботи дошкільного  навчального року, у старшій групі закладу здійснено вивчення рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку, за допомогою кваліметричної моделі.

Моніторингом було охоплено    6    дітей.

За результатами моніторингу встановлено:

Високий рівень розвитку мають   - ------;

Достатній рівень розвитку  --  35% вихованців;

Середній рівень   ---  65% ;

Низький рівень   ----.

  Організація харчування у дошкільному закладі, медичного обслуговування вихованців .

        Одним з приорітетних напрямків дошкільного закладу є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

     Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства  освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я.  Діти одержують 3 разове харчування при 10    годинному перебуванні в ДНЗ.

Такожздійснюється контроль заякістюпродуктівхарчування та отриманоїсировини. Комісія з бракеражу приймаєпродуктилише за наявностісупровіднихдокументів, щопідтверджуютьїхпоходження, безпечність та якість, відповідністьвимогамдержавнихстандартів.

У нас працює кваліфікований медичний персонал та кухарі. За звітний період грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей, порушення технології приготування їжі не було.

Замовлення продуктівта їх завезення здійснюється ЧП «Худенко».   Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток, погоджених із СЄС.

Батьки вихованців садочка та жителі села надавали благодійну допомогу в організації харчування вихованців дитячого садка, а саме, надавали овочі та фрукти протягом року та особливо під час літнього оздоровлення дітей.

З метою профілактики простудних захворювань та оздоровлення дітей, в їжу вживалися сира цибуля, часник, фрукти та овочі також використовували нетрадиційні методи оздоровлення такі як аромотерапія.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями районної лікарні, про що свідчать записи у дитячих справах. Медсестрою ведеться облік та аналіз захворюваності.

Санітарно-просвітницька робота середбатьків проводилася через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей із дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиласьконсультативна робота з батьками щодооздоровленнядітейвдома та в умовахдитячого садка.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках.

   Система роботи закладу щодо попередження травматизму, дотриманнятехніки безпеки, санітарно-гігієнічнихвимог.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Двічі на рік проводиться Тиждень безпеки життєдіяльності, метою якого є виховання в учасників навчально-виховного процесу свідоме і обов'язкове виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності, в умовах надзвичайних ситуацій, формування навичок безпечної поведінки в різних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводились евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. 

 

 Управлінська діяльність

 

Формами самоуправління у дошкільному закладі є:

 • Педагогічна рада
 • Профспілковий комітет
 • Батьківський комітет ДНЗ

Управлінські рішення та дії адміністрації ДНЗ були спрямовані на забезпечення виконання річних завдань:

 • Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису та ефективна їх розстановка, розподіл педагогічного навантаження;
 • Складання бюджетного запиту на рік;
 • Керівництво освітньо-виховним процесом в дошкільному закладі, контроль за проведенням різних форм роботи з дітьми:
 • Організація роботи щодо охоплення дітей дошкільного та дітей 5-річного віку та облік дітей. У серпні складаються списки дітей дошкільного віку, які проживають на території села, двічі на рік дані уточнюються  та доповнюються.
 • Організація роботи з батьками відбувалась через батьківський комітет ДНЗ та батьківські збори .

 

 Організація роботи із сім'ями вихованців

 

Взаємодія із сім'ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати потреби батьків, с прияють формуванню активної батьківської  позиції. Для цього колектив організовував різні форми співпраці:

 • Батьківські збори;
 • Індивідуальні консультації, бесіди;
 • Виготовлення саморобок разом з дітьми;
 • Спільні виставки, проекти, участь у святах;
 • Благочинні акції;
 • Спортивні розваги за участю батьків

 

Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну позицію, протягом року брали участь у:

 • Акції милосердя, організованою товариством Червоного хреста
 • Акціях «Чисте довкілля»
 • Проведенні свят, організованих сільським Будинком культури

 

Робота зі зміцнення матеріально- технічної бази

 

Матеріальне та фінансовезабезпеченнядошкільного закладу відбувалося з місцевого бюджету.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом.

За бюджетні кошти у2016/2017 н.р. було придбано:

 • Контейнер для сміття, обладнано місце для контейнеру;
 • На харчоблок: посуд (чайники, тарілки, чашки), розробні дошки (5); решітки для сушіння посуду;
 • Ємності для запасу води (3);
 • Постільна білизна 17 комплектів;
 • На фарбу, для проведення ремонту 7000 грн.

 На виконання обласної програми енергозбереження виготовлено проектно-кошторисну документацію на заміну вікон та пожежних виходів, проведено їх заміну.

 

За спонсорські кошти, це в основному допомога батьківської громади та жителів нашого села:

 • придбано килимове покриття у старшу групу;
 • тіньовий навіс на ігровий майданчик ясельної групи;
 • господарський візок;
 • овочерізка, дошки для тіста та дошка для формування котлет;
 • електропраску на пральню;
 • відремонтовано електроплиту;
 • проведено часткова заміна водопровідної труби;

Силами колективу та за допомогою батьків виготовлено та оновлено ігрові розвивальні центри в усіх вікових групах.

Продовжувалась робота  над оновленням та обладнанням ігрових майданчиків.

Двічі на рік батьки допомагають вирішити проблему із завезенням піску до пісочниць.

Постійно надають допомогу у придбанні канцтоварів мийних засобів та іграшок для дітей.

З метою своєчасної підготовки до опалювального періоду встановлено газову сигналізацію та газові лічильники здано на перевірку.

На сьогоднішній день майже вирішено питання щодо придбання холодильника та електроплити на харчоблок.

 

Потребує капітального ремонту система каналізації та водопостачання, ремонт покрівлі, огорожі.

 

 

7. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО  Абрикосівського ДНЗ  «Пурпурова               квітка»

 

     Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом   календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної   довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне  оточення, свідоцтва про народження.

 Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. 

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та 

комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

    Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі ;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

  Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

Для зарахування дитини до Абрикосівського ДНЗ  «Пурпурова квітка» необхідні наступні документи :

За рішенням засідання Виконавчого комітету від 06 вересня 2017року затверджено  перелік документів , які необхідні  для зарахування дітей до ДНЗ:

 

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Ксерокопія  свідоцтва про народження дитини. (кольоровий ксерокс)

 3. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують.

 4. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ)  та  медична довідка про те , чи потрібна дитині інклюзивна освіта. 

5. Довідка про місце  реєстрації батьків.

6. Трудова книжка.(ксерокс)

7.Довідка з місця роботи батьків.

8.Медичний огляд батьків.

 

 

 

8. ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ,ЗАКРІПЛЕНА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Фото без опису

Закон України “Про дошкільну освіту”

ст. 4. Дошкільна освіта

1. Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою часиною системи безперервної освіти України.

2. Дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на:
забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею соціального досвіду.

ст. 8. Роль сім’ї у дошкільній освіті.

1. Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати її в родинному колі.

3. Батьки, або особи які їх заміняють несуть відповідальність перед суспільством та державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

ст. 9. Здобуття дошкільної освіти.

2. Відповідальність за здобуття дитиною дошкільної освіти покладається на їх батьків, а дітьми позбавленими батьківського піклування, – на осіб, які їх заміняють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.

5. Дитина може здобути дошкільну освіту за бажанням батьків, або осіб які їх заміняють:
у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
у сім’ї;
за допомогою фізичних осіб, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров’я який дозволяє виконувати обов’язки педагога.

ст. 14. Комплектування груп.

3. Наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах становить:
для дітей віком одного до трьох років – до 15 осіб;
для дітей віком від трьох до шести років – 20 осіб;
різновікові – до 15 осіб;
з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – 10 осіб.

ст. 22. Базовий компонент дошкільної освіти.

1. Базовий компонент дошкільної освіти – державний стандарт, що містить норми положення які визначають державні вимоги до рівня розвиненості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.

4. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини, або осіб, які їх заміняють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

ст. 38. Джерела фінансування.

3. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:
засновника (власника);
відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних навчальних закладів);
батьків, або осіб, які їх заміняють;
добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
інші кошти, не заборонені законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь