Великокопанівська сільська територіальна громада

Херсонської області

Як сплачуватимуть ЄСВ фермери у 2018 році?

Фото без опису

Якщо раніше члени фермерських господарств могли брати участь у загальнодержавному соціаль­ному страхуванні добровільно - уклавши договір та сплачуючи ЄСВ, то з 1 січня 2018 року вони стали платниками ЄСВ в обов'язковому порядку. У зв'язку з цим виникає ціла низка запитань.

 

Чи повинні члени фермерських господарств (далі - ФГ) реєструватися як платники ЄСВ і якщо так, то як саме?

 

Взяття на облік членів фермерських господарств, оскільки на них не поширюється чинність Закону Укра­їни від 15 травня 2003 року № 755-ІУ «Про державну ре­єстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі-Закон № 755), здій­снюється контролюючим органом за місцезнаходжен­ням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску.

У разі ухилення від взяття на облік або несвоєчас­ного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється чинність Закону № 755, накладається штраф у розмірі деся­ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (пункт 1 частини одинадцятої статті 25 Закону від 08.07.2010 № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання» (далі - Закон № 2464).

 

Згідно з п. 5 ст. 4 Закону № 2464 платниками ЄСВ є члени ФГ, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підста­вах. Чи означає це, що особа, яка є членом ФГ і водночас працює на іншому підприємстві, де отримує заробітну плату, на яку нараховуєть­ся ЄСВ, не повинна сплачувати ЄСВ як член ФГ?

 

З 01.01.2018, згідно з пунктом 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, членів фермерського госпо­дарства, якщо вони не належать до осіб, які підля­гають страхуванню на інших підставах, визначено платниками єдиного внеску.

Члени фермерського господарства, вичерпний перелік яких визначено частиною третьою статті З Закону України від 19 червня 2003 року № 973 «Про фермерське господарство», з 01.01.2018 зобов'язані стати на облік в органах Державної фіскальної служ­би (далі -ДФС).

Зазначена норма не поширюється на членів ФГ, які є застрахованими особами (найманими праців­никами, фізичними особами-підприємцями, голо­вами фермерських господарств як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців зі статусом сімейного фермерського господарства).

У разі втрати членом фермерського господар­ства статусу застрахованої особи або статусу особи з інвалідністю, або припинення виплати соціальної допомоги, такий член фермерського господарства зобов'язаний стати на облік в органах ДФС як плат­ник єдиного внеску.

 

Чи повинні сплачувати ЄСВ члени ФГ, які є пенсіонерами, студентами або неповнолітні­ми дітьми?

 

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону № 2464 зазначена норма не поширюється на членів фермерського господарства, якщо вони отриму­ють пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-І/ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван­ня», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

У разі втрати членом фермерського господар­ства статусу застрахованої особи або статусу особи з інвалідністю, або припинення виплати соціальної допомоги, такий член фермерського господарства зобов'язаний стати на облік в органах ДФС як плат­ник єдиного внеску.

 

Член ФГ у 2017 році мав договір про добро­вільну участь у загальнодержавному соці­альному страхуванні, термін дії якого на 01.01.2018 не закінчився. Чи потрібно розривати такий договір і якщо так, то у якому порядку?

 

Згідно з внесеними змінами, з 01.01.2018 чле­ни ФГ виключені з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання (далі - єдиний внесок) (частина 1 статті 10 За­кону № 2464).

Отже, за заявами про добровільну участь у сис­темі загальнообов'язкового державного соціаль­ного страхування, поданими членами фермерських господарств до органів ДФС, Договори про добро­вільну участь у системі загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування (далі - Договір) органи ДФС з 01.01.2018 не укладатимуть.

Органами ДФС в односторонньому порядку на 31.12.2017 достроково розірвано укладені з члена­ми фермерських господарств Договори.

Останнім звітним періодом (місяцем), за який члени фермерського господарства сплачують єди­ний внесок відповідно до укладеного Договору у розмірі 22,00%, є грудень 2017 року, граничний тер­мін сплати - до 22.01.2018.

Члени фермерського господарства, з якими ро­зірвано Договори, у зв'язку зі зміною з 01.01.2018 законодавства про єдиний внесок, подають до ор­ганів ДФС самі за себе протягом ЗО календарних днів після розірвання Договору таблицю 1 Звіту про суми добровільних внесків, передбачених догово­ром про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів ДФС за формою згідно з додатком 6 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мі­ністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, за період з початку дії Договору по грудень 2017 року включно.

Дострокове розірвання Договорів у зазначено­му випадку не є підставою вважати Договори таки­ми, умови за якими не виконано.

У подальшому така особа, у разі бажання, мати­ме право на укладення Договору, якщо належатиме до кола платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

 

У які строки та за якою формою мають звітувати з ЄСВ члени фермерських гос­подарств?

 

Порядок формування та подання страхуваль­никами звіту щодо сум нарахованого єдиного вне­ску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджено наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі - Порядок № 435). Форма за­значеного звіту наведена в Додатку 4 до Порядку № 435. Однак чинна нині форма звіту не передбачає особливостей звітування з ЄСВ членами ФГ. Тому за­раз розробляються зміни до Порядку № 435, якими буде встановлено форму звіту для фермерів та по­рядок його подання.

Щодо періодичності звітування з ЄСВ, то планується, що фермери звітуватимуть раз на рік (поки що такої нор­ми в законодавстві немає!), тобто перший звіт подавати­меться у 2019 році.

 

Коли та у якому розмірі сплачувати єдиний соціальний внесок?

 

Базою нарахування єдиного внеску з 01.01.2018 для членів фермерського господарства є сума доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяль­ності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхо­вого внеску на місяць (абзац перший пункту 2 час­тини першої статті 7 Закону № 2464).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окре­мому місяці звітного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нара­хування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (абзац другий пункту 2 частини пер­шої статті 7 Закону № 2464).

Після взяття на облік в органах ДФС платниками єдиного внеску на членів фермерських господарств поширюються обов'язки, визначені, зокрема, пунк­том 1 частини другої статті 6 Закону № 2464, щодо своєчасного та в повному обсязі нараховування, об­числення і сплати єдиного внеску.

Платники єдиного внеску, зазначені, зокрема, у пункті 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, зобов'язані сплачувати за себе єдиний внесок, нара­хований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої статті 9 Закону № 2464).

Такі платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який само­стійно визначили. При цьому суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здій­снюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фі­нансового стану платника (частина дванадцята ст. 9 Закону № 2464), а за порушення законодавства про єдиний внесок, зокрема за несвоєчасну сплату (не­своєчасне перерахування) єдиного внеску, передба­чено фінансову відповідальність, а саме:

  • за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перераху­вання) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20% своєчасно несплачених сум (пункт 2 частини одинадцятої статті 25 Закону № 2464);
  • згідно з частинами десятою та тринадцятою статті 25 Закону № 2464 на суму недоїмки нарахо­вується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої Законом № 2464, починається з першого календарного дня, що настає за днем закін­чення строку внесення відповідного платежу, до дня фактичної сплати (перерахування) включно.

 

Чи потрібно сплачувати ЄСВ, якщо член ФГ знаходиться у декретній відпустці по до­гляду за дитиною?

 

Ні, особа знаходиться на обліку в соцзахисті і за неї звітують органи соціального захисту на­селення.

 

Олешківський відділ обслуговування громадян (сервісний центр)

головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь