Великокопанівська сільська територіальна громада

Херсонської області

Концепція

Додаток до концепції

                            

 

                              УКРАЇНА

 

ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

Сорок дев’ята  сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                             

Від   26 лютого 2020 року                   с. Великі Копані                                             № 1417  

 

Про затвердження Концепції вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку відділу Центру надання адміністративних послуг Великокопанівської сільської ради

 

Керуючись Законом України від 06.09.2012 № 5203-VІ "Про адміністративні послуги" із внесеними до нього змінами, ст.ст. 26, 54, 59, 73 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із внесеними до нього змінами, Великокопанівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Концепцію вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку відділу Центру надання адміністративних послуг Великокопанівської сільської ради (додається).

 

  1. Організаційне виконання рішення покласти на відділ надання адміністративних послуг Великокопанівської сільської ради (Міщенко М. В.), керуючого справами виконкому Великокопанівської сільської ради Грицаєнко Л. М.

 

3. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію Великокопанівської сільської ради з питань депутатської діяльності, правової політики, законності і правопорядку Долженко О. А., секретаря Великокопанівської сільської ради Кіндру О. І.

 

 

Сільський голова                                                  В. КОСТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Великокопанівської сільської ради від 26.02.2020 №  1417

 

 

Загальні положення

 

Концепція вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку відділу центру надання адміністративних послуг Великокопанівської сільської ради (далі – Концепція) розроблена з метою реалізації вимог Закону України від 06.09.2012 № 5203-VІ «Про адміністративні послуги», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від  01.08.2013 № 588 «Про затвердження  Примірного регламенту центру надання  адміністративних  послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі  питання надання адміністративних послуг органів  виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Концепція визначає основні організаційно-правові питання розвитку та функціонування відділу центру надання адміністративних послуг Великокопанівської сільської ради (далі – ЦНАП) та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах суб’єктів надання адміністративних послуг та суб’єктів звернення за принципом "єдиного вікна", що в подальшому дасть можливість отримувати максимальну кількість адміністративних послуг в Великокопанівській об’єднаній територіальній громаді, без необхідності відвідування адміністративного центру Олешківського району.

 

Мета та термін Концепції

 

Метою Концепції є визначення стратегічного бачення розвитку ЦНАП на середньострокову перспективу (3 роки), а також створення рівних умов для надання мешканцям громади, незалежно від статі, віку та фізичних можливостей, суб’єктам господарювання необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи.

Термін реалізації Концепції – 2020-2022 рр.

 

 

Завдання Концепції

 

Завданнями Концепції є:

- забезпечення передумов для створення належної системи управління сферою надання адміністративних послуг;

- вдосконалення системи надання адміністративних послуг;

- визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;

- розробка та затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг;

- створення передумов для надання максимально можливої кількості адміністративних послуг, у тому числі у електронному вигляді;

- забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

- забезпечення належної матеріально-технічної бази ЦНАП;

- створення комфортних умов для обслуговування суб’єктів звернення та належних умов для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;

- забезпечення доступних та без бар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), в тому числі шляхом залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій.

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах створення та функціонування ЦНАП.

 

Поточний стан та проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція

 

До створення ЦНАП адміністративні послуги громадянам та суб’єктам господарювання в межах повноважень відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» надавалися виконавчими органами, структурними підрозділами і посадовими особами Великокопанівської сільської ради.

При здійсненні повноважень щодо надання адміністративних послуг суб’єктам звернення існувало кілька проблемних питань, основними серед яких можна виділити наступні:

- після створення об’єднаної територіальної громади жителі населених пунктів, які проживають за межами центральної садиби втратили можливість отримувати адміністративні послуги, які надавались відповідними сільськими радами;

- значна частина необхідних адміністративних послуг надавалась через Центр надання адміністративних послуг, розташований в районному центрі;

- необхідність звернення до декількох виконавчих органів для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа – результату надання  адміністративної послуги, що збільшує термін її отримання;

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в сільській (селищній, міській) раді, в тому числі кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування, в т.ч. для окремих груп громадян, як-от відвідувачів з дітьми тощо;

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в ОТГ для осіб з інвалідністю, з додатковими потребами та інших соціальних груп;

- окремі виконавчі органи, структурні підрозділи і посадові особи Великокопанівської сільської ради були розташовані в різних приміщеннях;

- недостатнє матеріально-технічне забезпечення для ефективної роботи виконавчих органів і структурних підрозділів сільської ради, зокрема, брак відповідного технічного та комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, засобів комунікації;

- обмежені години прийому суб’єктів звернення окремими посадовими особами виконавчих органів сільської ради;

- складність залучення персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством, для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з Державного земельного кадастру;

- можливі виклики (ризики) погіршення доступності окремих адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, нотаріальних послуг, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, у зв’язку з утворенням ОТГ;

- необхідність підвищення кваліфікації окремих посадових осіб Великокопанівської сільської ради, які надають адміністративні послуги;

- відсутність умов для оплати адміністративних послуг на місці та супутніх послуг.

 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

- отримання сільською радою повноважень у сфері реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

- утворення Центру надання адміністративних послуг сільської ради;

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з обладнаним сповивальним столиком, дитячим куточком та місцем для візків), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

- забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з інвалідністю та батьків з візочком;

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо політики недискримінації;

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень сільської ради, в тому числі з реєстрації актів цивільного стану; реєстрації місця проживання; «нотаріальні дії», що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів; реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення;

- відкриття до 31.10.2020 віддаленого місця для роботи адміністратора в селищі Абрикосівка, залучення до надання окремих адміністративних послуг старост;

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

- створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку ОТГ, сторінку ОТГ у соціальних мережах;

- встановлення платіжного POST - терміналу в приміщені ЦНАП.

В межах виконання зазначених заходів будуть використовуватися також механізми:

- узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби;  організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

- вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при формуванні (розширенні) Переліку послуг для ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;

- щорічне звітування перед місцевою радою та громадою щодо реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (програми) її впровадження.

- питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням функціонування ЦНАП.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

 

Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на створення і функціонування ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису, та обговорення з мешканцями громади.

 

Очікувані результати

 

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання максимально можливої більшості необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та без бар’єрних умовах у належному ЦНАП, в тому числі на його віддалених робочих місцях;

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб, долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, збільшення надходжень до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

Наші очікувані стандарти:

- усі мешканці громади не більше як за рік з дня ухвалення цієї Концепції матимуть доступ до основного офісу ЦНАП, його територіального підрозділу та віддалених місць для роботи адміністраторів на відстані не більше 5-10 км;

- організацію роботи ЦНАП не менше 35 прийомних годин протягом тижня, в тому числі роботу ЦНАП один день на тиждень до 20:00;

- надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «реєстрація бізнесу», «переїзд/придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо);

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП з використанням платіжного POST - терміналу;

- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин ЦНАП.

 

Концепція розроблена робочою групою Великокопанівської сільської ради, затвердженою розпорядженням сільського голови від 22.01.2020 № 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь