Великокопанівська сільська територіальна громада

Херсонської області

Кодекс етики депутатів

Кодекс етики депутатів

     Депутат Великокопанівської ради є представником інтересів територіальної громади ,  який зокрема:

 • відчуваючи відповідальність перед своїми виборцями, та усвідомлюючи довіру, висловлену депутатам міської ради;
 • керуючись тим, що етичні і прозорі дії депутатів значною мірою сприяють формуванню демократичних принципів; посиленню довіри суспільства до органів місцевого самоврядування; розвитку і вдосконаленню норм депутатської етики, зобов’язуються виконувати принципи та інструкції, передбачені цим Кодексом.

Кодекс етики та доброчесної поведінки депутатів Великокопанівської сільської ради (далі – Кодекс) встановлює набір етичних принципів і стандартів, на основі яких депутати Бердичівської міської ради (далі по тексту – депутати) здійснюють свою діяльність. Кодекс являє собою корпоративну угоду, розроблену і прийняту з метою сприяння ефективної діяльності депутатів.

      Метою кодексу є встановити стандарти та правила поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців.

Кодекс покликаний сприяти зміцненню поваги до депутатів, їх високого авторитету у суспільстві, а також встановлює порядок вирішення можливих етичних конфліктів між депутатами і притягнення до відповідальності за порушення етичних норм і вимог, передбачених цим Кодексом.

Норми Кодексу поширюються на поведінку депутатів стосовно їхніх обов’язків як членів ради, і не поширюються на приватне і родинне життя депутатів.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Визначення термінів

У цьому Кодексі терміни вживаються в такому значенні.

Доброчесна поведінка – поведінка, яка полягає у сумлінному виконанні депутатом України своїх обов’язків, ввічливому, шанобливому ставленні до громадян, колег та інших осіб, неухильному дотриманні Конституції України, вимог цього Кодексу, інших нормативно-правових актів.

Блага – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального і/або нематеріального характеру.

Близькі родичі – батьки, подружжя, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені.

Конфлікт інтересів – протиріччя між приватними інтересами депутата та виконанням ним службових обов’язків, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи утримання від вчинення певних дій в процесі його службової діяльності.

Подарунок – будь-яке благо, переваги, пільги, послуги, які депутат, безоплатно або за вартістю, суттєво меншою від ціни цих благ одержує від фізичних, юридичних, посадових осіб.

Приватні інтереси – будь-які майнові чи немайнові інтереси депутата, обумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь–якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими особами.

         Корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

         Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість

прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

         Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

         Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

           Винагорода – цінності, які отримує особа в обмін на послуги для іншої особи.

 

1.2 Загальні вимоги стосовно доброчесної поведінки депутата

У своїй діяльності депутат  повинен:

– неухильно дотримуватись Конституції України, Регламенту

Великокопанівської сілської ради, законів України, та вимог цього Кодексу;

– віддано служити інтересам виборців, зміцнювати довіру до    суспільства, працювати на покращення іміджу Великокопанівської сільської ради;

– сприяти вдосконаленню демократичного урядування;

– посилювати відповідальність і підзвітність депутатів;

– проявляти високі моральні якості і здійснювати свою діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей;

– завжди зберігати гідність, поважати честь і гідність інших депутатів, посадових осіб і громадян;

– утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого, виборців, яких він представляє,  Великокопанівську сільську раду;

– служити прикладом виконання своїх депутатських повноважень, володіти бездоганною професійною та громадянською репутацією;

1.3. Основні принципи етики в роботі депутатів

При прийнятті рішень депутати повинні спиратися на такі етичні принципи:

 1. Народовладдя.
 2. Законності та верховенства права.
 3. Гласності.
 4. Колегіальності депутатів.
 5. Виборності.
 6. Рівності чоловіків і жінок.
 7. Демократизму.
 8. Підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою.
 9. Служіння територіальній громаді.
 10. Гуманізму і соціальної справедливості.
 11. Пріоритету прав та свобод людини і громадянина.
 12. Забезпечення рівних можливостей.
 13. Професіоналізму, ініціативності, відданості справі.
 14. Об’єктивності.
 15. Конфіденційності.
 16. Чесності.
 17. Компетентності.
 18. Сумлінності.
 19. Доброчесності і прозорості.

2.1. Публічна поведінка на засіданнях сесій та постійних  комісіях

 

ПРАВИЛА ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ У ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКІЙ СІЛЬСКІЙ РАДІ  НА ЗАСІДАННЯХ СЕСІЙ ТА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

Депутати повинні:

– своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

– утримуватись від дій, які можуть зашкодити позитивному іміджу Великокопанівської сільської ради та її виконавчим органам;

– утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого та виборців, яких він представляє;

– використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості;

– дотримуватись регламенту Великокопанівської сільскої ради;

– постійно бути присутніми на засіданнях ради, при роботі в постійних  комісіях;

-у разі відсутності депутата більше, як на трьох засіданнях поспіль без поважних причин – дане питання, виноситься на розгляд постійної комісії депутатської діяльності, законності, антикорупційної політики та правопорядку;

– приймати рішення і вчиняти дії неупереджено;

– проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів,  посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;

– роботу мобільних телефонів переводити на беззвучний режим під час проведення засідань.

– дотримуватись часу, відведеного для виступу;

– з повагою ставитись до доповідачів;

Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані на зрив чи створення перешкод у проведенні засідань. Зокрема, забороняється:

– перешкоджати депутатам вільно відвідувати та брати участь в засіданнях;

– виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не стосуються визначеного порядку денного;

–  порушувати встановлені Регламентом порядок та вимоги стосовно виступів;

–  перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, звуковими пристроями, вставанням, тощо), проходити перед президією та трибуною під час виступу головуючого чи промовців;

– використовувати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, допускати образи на адресу інших депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств, установ та організацій;

–  використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;

– вносити до залу засідань та використовувати під час проведення засідань плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні засоби, які не мають на меті забезпечення законодавчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди у роботі технічного обладнання, що необхідне для проведення засідань;

–   покидати зал засідань без поважних причин;

–  перешкоджати фізично чи шляхом застосування звукових пристроїв виступу головуючого чи промовця, блокувати трибуну чи президію, цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження або знищення майна Бердичівської міської ради або особистого майна присутніх на засіданні;

– у разі образливих звернень депутата в публічних виступах по відношенню до колег депутатів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, зобов`язаний   публічно вибачитись та перепросити за свою поведінку.

– у разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених фактів, депутат зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань.

2.2.  Виконання обов’язків

Депутати повинні:

– неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, регламенту Велиеоеопанівської сільскої ради та вимог цього Кодексу;

– бути патріотом територіальної громади  та України, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади, держави;

– проявляти високі моральні якості та здійснювати свою діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей;

– толерантно та з повагою ставитись до членів територіальної громади, один до одного незалежно від статті, політичних або релігійних уподобань;

– тримати в таємниці відомості, які стали відомі, завдяки здійсненню повноважень, якщо ці відомості складають державну, службову або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних».

2.4. Відносини з виборцями

Депутати є відповідальними перед виборцями і їм підзвітні.

Депутати повинні:

– нести відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії;

– будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної приналежності тощо;

– вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них Великокопанівську сільську раду та її виконавчі органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

– вивчати громадську думку;

– проводити прийоми виборців, розглядати та надавати відповіді на звернення у строки та в порядку, визначених законодавством;

– забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі та гідності виборців та яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків і не розголошувати її без згоди особи, яка цю інформацію надала;

– з повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів виборців, їх об’єднань.

– сприяти доступу до публічної інформації;

– звітувати перед виборцями не рідше ніж 1 раз на рік.

– ставитись до всіх представників ЗМІ неупереджено та з повагою;

 

2.5 Міжфракційні відносини

 Депутати повинні:

– будувати міжфракційні відносини на основі рівноправності;

– виявляти толерантність і повагу до депутатів інших фракцій та груп;

– здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок;

– уникати конфліктів, долати суперечності у позиціях шляхом дискусій та компромісів.

 

2.6. Відносини депутатів з політичними партіями

 Депутати повинні:

– керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади .

– партійна приналежність не повинна переважати над інтересами територіальної громади.

 

2.7. Зустрічі з іноземними громадянами, перебування в інших державах.

Депутати повинні:

– під час зустрічі з іноземними громадянами та в період перебування в іноземних державах у складі офіційних делегацій, діяти з усвідомленням того, що вони представляють Україну та уникати дій, що можуть дискредитувати державу;

-всі дії мають бути спрямовані на зміцнення позитивного іміджу України в очах представників іноземних держав та міжнародної спільноти в цілому;

 – у стосунках з органами інших держав захищати незалежність та суверенітет, честь i інтереси України, її громадян;

 

 2.8. Правила поведінки в Інтернеті

Депутати повинні:

– під час спілкування в Інтернеті дотримуватись загальних правил етичної поведінки;

– поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані;

-вживати дії з унеможливлення провокування конфліктів, сприяти їх розв`язанню;

– дотримуватися нормативної лексики;

– недопустимим є обзивання, принизливі вислови;

– дотримуватися конфіденційності та не розголошувати державну таємницю.

Розголошення персональних даних інших осіб є недопустимим.

 

 2.9. Етика реалізації прав та повноважень

 Депутат має право:

– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку колег та громадян;

– на отримання матеріалів та інформації необхідних для виконання депутатських обов’язків від відповідних органів влади, підприємств, установ, організацій тощо;

– на приватне життя;

– вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр;

– захищати свої законні права та інтереси в органах влади та в судовому порядку.

 

 2.10 . Запобігання проявам корупції

 Депутатам забороняється використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

 Депутати повинні:

– неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством України;

– використовувати депутатський мандат виключно для виконання депутатських повноважень;

– використовувати офіційні бланки тільки для офіційних запитів та документів, необхідних для здійснення повноважень;

– уникати дій спрямованих на спонукання своїх колег, посадових осіб місцевого самоврядування до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів або інтересів третіх осіб;

– демонструвати своєю поведінкою нетерпимість до будь-яких проявів корупції;

– особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

– в установленому законом порядку щороку декларувати свої доходи;

– ознайомлюватись з роз`ясненнями та інструкціями щодо застосування антикорупційного законодавства;

 – приймати участь у навчаннях, в тому числі  для підвищення обізнаності застосування антикорупційного законодавства.

 

 2.11. Врегулювання конфлікту інтересів

Депутати зобов’язані:

– вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

– повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

– не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

– вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Депутати не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб інших осіб до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

 

 2.12.Отримання подарунків та винагород

Депутатам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

– у зв’язку із здійсненням депутатської діяльності, пов’язаної із виконанням функцій місцевого самоврядування;

–  якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні депутата.

    Депутати у разі надходження їм пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів визначених чинним законодавством України. Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу етики та доброчесної поведінки депутатів та відповідальність за порушення”

 3.1. Контроль за дотриманням Кодексу

  Дотримання депутатом норм цього Кодексу є важливим елементом для всебічної і об’єктивної оцінки його професійних і особистих якостей.

Розглядом фактів порушення вимог даного кодексу займається постійна комісія сільської ради з питань депутатської діяльності та етики (далі – Комісія).

Розгляд питань, пов’язаних з порушенням Кодексу депутатом, здійснюється Комісією на підставі звернення депутата, групи депутатів, скарг органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, громадян.

Депутат, який вважає себе ображеним у результаті висловлювань або дiй іншого депутата, має право вимагати публiчного вибачення з боку кривдника.

У випадку вiдмови в цьому, депутат має право передати справу на  розгляд до Комiсiї, а та в свою чергу, винести рішення стосовно факту порушення норм цього Кодексу.

 У разі подання необґрунтованої скарги, що зачіпає честь, гідність, ділову репутацію, депутат має право захищати свої права всіма способами не забороненими нормами чинного законодавства України.

 3.2 Відповідальність за порушення Кодексу.

За результатами розгляду на своєму засіданні, у випадку порушення цього Кодексу, Комісія має право застосувати до депутата один або одночасно кілька заходів впливу:

– попередження із занесенням до протоколу засідання;

– інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжито до нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової інформації та на офіційному сайті Великокопанівської сільської ради;

– надання оцінки дотримання депутатом норм цього Кодексу під час обговорення кандидатур з числа депутатів для призначення їх на керівні посади.

– рекомендувати виборцям відкликати депутата відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

  У разі виявлення під час розгляду звернень та скарг на дії депутата ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія повідомляє  відповідні правоохоронні органи.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь