Великокопанівська сільська територіальна громада

Херсонської області

Управлінська діяльність

1.СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД   ЯСЛА –САДОК «ЯГІДКА»

Фото без опису

        1. Загальні положення.

 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Ягідка» Великокопанівської сільської ради (далі – дошкільний заклад)

  Повна назва : комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад ясла-  садок  «Ягідка»  Великокопанівської сільської ради

  Скорочена назва : дошкільний заклад

  Організаційно-правова форма : комунальний заклад

          Юридична адреса дошкільного закладу:

                         вул.Карбишева, б. 22

                         с.Великі Копані

                         Цюрупинського р-н

                         Херсонської обл.,

                         75131

                         тел. 48-334

                         e-mail: Yagidka1 @mail.ru

1.2.  Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Ягідка» Великокопанівської сільської ради» є неприбутковою установою.

       Суб’єктом права власності є територіальна громада в особі Великокопанівської сільської ради (надалі – Власник).

 

1.3.  Власник дошкільного  закладу здійснює  фінансування  дошкільного  закладу,  його  матеріально-технічне  забезпечення,  надає  необхідні  будівлі  з  обладнанням  і матеріалами,  організовує  будівництво  і  ремонт  приміщень,  їх господарське  обслуговування,  харчування  та медичне  обслуговування  дітей.

 

1.4.  Дошкільний  заклад  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією України,  Законами  України  „Про  освіту”,  „Про дошкільну  освіту”, Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України  (далі – Положення),  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів   України  від 12 березня 2003 р. № 305  (зі  змінами:  постанова  КМУ  від  16.11. 2011  року  за  № 1204) , рішеннями  Великокопанівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, наказами  і іншими розпорядчими документами начальника відділу освіти  Цюрупинської районної державної адміністрації  та   іншими  нормативно-правовими  актами,  власним  Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.

1.6.   Головною  метою  дошкільного  закладу  є  забезпечення  реалізації права  громадян  на  здобуття  дошкільної  освіти,  задоволення  потреб громадян  у  нагляді,  догляді  та  оздоровленні  дітей;   створення  умов для  їх  фізичного,  розумового  і  духовного  розвитку;  забезпечення  розвитку  особистості  дитини  як  суб’єкта  різних  видів  діяльності,  шляхом  впровадження  особистісно-орієнтованої  моделі  взаємодії.

 

1.7.  Діяльність  дошкільного  закладу  направлена  на реалізацію  основних завдань  дошкільної  освіти:

         -   збереження  та  зміцнення  фізичного  і психічного  здоров'я  дітей;

         - формування  їх  особистості,  розвиток творчих  здібностей  та  нахилів;

         -  забезпечення  розвитку  особистості  дитини  як  суб’єкта  різних  видів  діяльності,  шляхом  впровадження  особистісно-орієнтованої  моделі  взаємодії ;

         -  забезпечення  соціальної  адаптації  та  готовності  продовжувати  освіту;

         - виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти .

 

1.8.   Дошкільний  заклад  самостійно  приймає  рішення  і  здійснює  діяльність  у  межах  компетенції,  передбаченої  чинним законодавством,  Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  (із  змінами)  та  даним  Статутом.

 1.9.  Дошкільний  заклад  несе  відповідальність  перед  особою,  суспільством  і  державою  за:

     -  реалізацію  головних  завдань   дошкільної  освіти,  визначених  Законом України  „Про  дошкільну  освіту”;

         - забезпечення  рівня  дошкільної  освіти  у  межах  державних  вимог до  її  змісту,  рівня  і  обсягу;

         - дотриманням  фінансової  дисципліни  та  збереження  матеріально-технічної  бази.

 

 

  

ІІ.  Комплектування дошкільного закладу.

 

2.1. Заклад  розрахований  на: 137  місць.

 

2.2. Групи  комплектуються   за  віковими  ознаками .

2.3. У  дошкільному  закладі  функціонують  групи  загального  розвитку –   6 груп з денним режимом перебування, 2 групи короткотривалого перебування для підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання у школі на базі Великокопанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

        Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах.        Наповнюваність  груп  становить: 

        в  дошкільних  групах – до 20  дітей, в групах  раннього  віку – до 15  дітей, в оздоровчий період  - до 15 дітей.

        Великокопанівська сільська рада може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі.

2.4. Прийом дітей здійснює керівник дошкільного закладу за рішенням виконавчого комітету Великокопанівської сільської ради протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.5. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити :

       -  медичну довідку дільничного лікаря про стан здоров’я дитини за формою Ф-63 з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

       -   копію свідоцтва про народження дитини;

       - документ, який підтверджує статус категорійної сім’ї. 

2.6. За  дитиною  зберігається  місце  у дошкільному  закладі    у  разі :

        -  її  хвороби,  карантину;

        -  санаторного  - курортного лікування;

        -   на  час  відпустки  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють;

        -  у літній  період  (75 днів).

 

2.7. Відрахування  дітей  з  дошкільного  закладу  може  здійснюватись на підставі :

       - медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

       -  бажанням  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють;

       -  у разі  несплати  без  поважних  причин  батьками  або  особами,  які  їх замінюють,  плати  за  харчування  дитини  протягом  двох  місяців згідно чинного законодавства;

       -  у разі  не  відвідування  дитиною дошкільного  закладу  без  поважних  причин більше  двох місяців.

 

  2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу.

 

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу.

 

Дошкільний  заклад  працює  за  п’ятиденним  робочим  тижнем, 

       протягом   10 годин.

       Вихідні  дні: субота,  неділя,  святкові та неробочі дні впродовж 

       календарного року.

 

Щоденний  графік  роботи  дошкільного  закладу: 

       початок  роботи   з  7.30  годин,  закінчення  о 17.30  годин.

 

ІVОрганізація навчально-виховного процесу

                                               в дошкільному закладі.

 

4.1. Навчальний  рік  у  дошкільному  закладі  починається  1 вересня  і

       закінчується  31 травня  наступного  року.

 

4.2.  З  1  червня  до  31  серпня  (оздоровчий  період)  у  дошкільному 

       закладі   проводиться  оздоровлення  дітей.

4.3. Дошкільний навчальний  заклад  здійснює  свою  діяльність  відповідно  до   

       річного плану,  який  складається  на  навчальний  рік  та  період  

       оздоровлення.

  4.4.   План  роботи  дошкільного  навчального  закладу  на  

       навчальний  рік,   схвалюється   педагогічною  радою  закладу,  

       затверджується  керівником  дошкільного   закладу  і  погоджується  з  

       управлінням  освіти  Цюрупинської   районної  державної  адміністрації.

 

4.5. План  роботи  закладу  на  оздоровчий  період  (на  червень – серпень) за     

       потреби  погоджується  державним  закладом    санітарно-епідеміологічної 

       служби    району.

4.6.    У  дошкільному  закладі  визначена  українська  мова  навчання  і 

        виховання  дітей.

 

Навчально-виховний  процес  у  дошкільному  закладі  здійснюється  відповідно до вимог  Базового  компонента  дошкільної освіти і реалізується   Державними  програмами  та  іншими  додатковими  програмами  розвитку  дітей  як  комплексного  характеру  так  і парціальними,  затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, або такі що  мають  відповідні  грифи  Міністерства    освіти  і  науки  України   або   МОН молоді та спорту  України. 

 

Дошкільний  заклад  організовує  освітній  процес  за  такими  пріоритетними  напрямами:  зміцнення фізичного,психічного та духовного здоров’я дітей,  інтелектуальний  розвиток   дітей  дошкільного  віку,   розвиток  дитячої  творчості  у  межах  навчально – виховного  процесу,  формування  екологічної  компетентності,    виховання  дітей  раннього  віку  та  підготовки  п’ятирічок  до  шкільного  життя.

 

В дошкільному навчальному закладі можуть надаватися додаткові платні освітні послуги.

Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які  їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди (договору)  між батьками та особами, які їх замінюють та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державних  програм.

Дошкільний  навчальний  заклад  надає  додаткові безоплатні  освітні  

послуги  шляхом  гурткової  роботи .

 

                  V. Організація  харчування  дітей

                           у  дошкільному  закладі.

 

5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для 

        їх нормального росту і розвитку.

5.2. Порядок  забезпечення продуктами харчування відбувається згідно 

       укладених угод на підставі кошторисних призначень.

 

5.3. У дошкільному  закладі  встановлено:  3-х  разове  харчування.

        У літній  оздоровчий  період 4-х разове харчування ( додається  ІІ сніданок).

 

5.4. Контроль  за  організацією  та  якістю  харчування,  вітамінізацією  страв,

       закладкою  продуктів  харчування,  кулінарною  обробкою,  виходом

       страв,  смаковими  якостями  їжі,  правильністю  зберігання ,  дотриманням 

       термінів  реалізації  продуктів  та санітарним  станом  харчоблоку

       покладається  на  медичних  працівників  та  керівника  дошкільного

       закладу.

 

VI. Медичне обслуговування дітей

у дошкільному закладі.

 

6.1. Медичне  обслуговування  дітей  дошкільного  закладу  здійснюється

       органом  охорони  здоров'я  на  безоплатній  основі  КП  Цюрупинська  ЦРЛ

6.2. Медичний  персонал  здійснює  профілактичні  заходи,   у  тому  числі   контроль  за:  станом   здоров'я,  фізичним  розвитком  дитини,  організацією  фізичного  виховання,  загартування;  дотриманням  санітарно-гігієнічних  норм  та  правил,  режимом  та  якістю  харчування;  регулярністю  проходження  обов’язкових  медичних  оглядів  працівниками дошкільного закладу.

6.3. Дошкільний  заклад  надає  приміщення  і  забезпечує  належні  умови  для роботи  медичного  персоналу КП «Цюрупинська ЦРЛ» та  проведення  профілактичних  заходів.

 

VII. Учасники навчально-виховного процесу.

 

7.1. Учасниками  навчально-виховного  процесу  у  дошкільному  закладі  є:

       - діти дошкільного віку;

       -  завідувач, вихователь-методист, помічник завідувача з адміністративно-господарської роботи,  педагогічні  працівники;

       -  медичні працівники;

       -   помічники  вихователів;

       - батьки  або  особи,  які  їх замінюють;

      -  фізичні  особи,  які  надають  освітні  послуги  у  сфері дошкільної  освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального заохочення згідно чинного законодавства.

 

7.3. Права  дітей у сфері дошкільної освіти:

       - безоплатну дошкільну освіту в дошкільному закладі;

       - безпечні  та  нешкідливі  для  здоров'я  умови  утримання,  розвитку, виховання  і   навчання;

                   - захист  від  будь-якої  інформації,  пропаганди  та  агітації,  що  завдає шкоди  їх  здоров'ю,   моральному  та  духовному  розвитку;

                   - захист  від  будь-яких  форм  експлуатації  та  дій,  які  шкодять  здоров'ю дітей,  а  також  фізичного  та  психічного  насильства,  приниження  їх гідності;

                   - здоровий  спосіб  життя.

 

7.4. Права  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють:

        - вибирати дошкільний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

                   - обирати  і  бути  обраними  до  органів  громадського  самоврядування дошкільного закладу;

         - звертатися  до  відповідних  органів  управління  освітою  з  питань розвитку,  виховання  і  навчання  своїх  дітей;

                   - брати  участь  у  покращенні  організації  навчально-виховного  процесу  та зміцненні  матеріально-технічної  бази  закладу;

                   - відмовлятися  від  запропонованих  додаткових  освітніх  послуг;

                   - захищати  законні  інтереси  своїх  дітей  у  відповідних  державних органах  і  суді.

                   Батьки  або  особи,  які  їх  замінюють,  зобов’язані:

        - постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

       - поважати гідність дитини;

- своєчасно  вносити  плату  за  харчування  дитини  в  дошкільному  закладі у  встановленому  порядку;

                   - своєчасно  повідомляти  дошкільний  заклад  про  можливість  відсутності

         або  хвороби  дитини;

        - слідкувати за станом здоров’я дитини;

-  забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;        

                   - інші  права , що  не  суперечать  законодавству  України.

 

7.5. На  посаду  педагогічного  працівника  дошкільного  закладу  приймається особа,  яка  має  відповідну  вищу  або  неповну ( або базову)  вищу  педагогічну освіту, забезпечує  результативність  та  якість  роботи,  а  також  фізичний  і психічний  стан  якої  дозволяє виконувати  професійні  обов’язки.

7.6. Правові  відносини  регулюються  законодавством  України  про  працю,

       Законами  України  „Про освіту”,   „Про дошкільну освіту”,   іншими нормативно-правовими  актами,  прийнятими  відповідно  до них, правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

 

7.7. Педагогічні  працівники   мають  право:

       - на  вільний  вибір педагогічно  доцільних  форм,  методів  і  засобів  роботи з  дітьми;

       - брати  участь  у  роботі  органів  самоврядування  закладу;

       - на  підвищення  кваліфікації,  участь  у  методичних  об'єднаннях,  нарадах тощо;

       - проводити  в  установленому  порядку  науково-дослідну, пошукову, експериментальну роботу;

       - вносити  пропозиції  щодо  поліпшення  роботи  закладу;

       - на  соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно  до  законодавства;

       - об’єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших  об’єднань громадян,  діяльність  яких  не  заборонена  законодавством;

       - на  захист  професійної  честі  та  власної  гідності;

       - інші  права,  що  не  суперечать  законодавству  України.

 

7.8. Педагогічні  та  інші  працівники  зобов’язані:

       - виконувати  Статут,  правила  внутрішнього  трудового  розпорядку,  умови контракту  чи  трудового  договору;

                   - дотримуватися  педагогічної  етики,  норм загальнолюдської  моралі, поважати  гідність  дитини  та  її  батьків;

                   - забезпечувати   емоційний  комфорт,  захист  дитини  від  будь-яких  форм експлуатації  та  дій,  які  шкодять  їх  здоров'ю,  а  також від  фізичного  та психологічного  насильства;

                   - брати  участь  у  роботі  педагогічної  ради  та  інших  заходах,  пов’язаних з  підвищенням  професійного  рівня,  педагогічної  майстерності, загальнолюдської   культури;

                   - виконувати  накази  та  розпорядження  керівництва;

                   - інші  обов’язки,  що  не  суперечать  законодавству  України. 

- працівники  ДНЗ  несуть  відповідальність  за  збереження  життя,  фізичне  та  психічне  здоров'я  дітей  згідно  із  законодавством.

7.9. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного 

       закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього 

       трудового розпорядку дошкільного закладу.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного  

         закладу завідувачем дошкільного закладу.

7.11. За  успіхи  у  роботі  працівникам  ДНЗ  встановлюються  такі  форми матеріального  та   морального  заохочення:  подяки,  грамоти,  грошові премії.

 

7.12.  Працівники  дошкільного  закладу  у  відповідності  до  статті  26  Закону України  „Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя  населення”  проходять  періодичні  безоплатні  медичні  огляди:

        всі працівники - 1 раз на півроку,   двірники та сторожі – 1 раз на рік.

 

7.13.  Педагогічні  працівники  дошкільного  закладу  підлягають  атестації,  яка здійснюється,  як  правило,  один  раз  на п’ять  років  відповідно  до Типового  положення  про  атестацію  педагогічних  працівників  України, затвердженого   Міністерством  освіти  і  науки  України  від  06.10. 2010 р.  за  № 930 ( із змінами і доповненнями )

 

7.14. Педагогічні  працівники  дошкільного  закладу  повинні  підвищувати   кваліфікацію  кожні  п’ять  років .

 

7.15. Педагогічні  та  інші  працівники  ДНЗ,  які  систематично  порушують  Статут,  правила внутрішнього  розпорядку  дошкільного  закладу,  не виконують  посадових обов’язків,  умови  колективного  договору  (контракту)  або   за результатами  атестації  не  відповідають  займаній  посаді,  звільняються  з роботи  відповідно  до  чинного  законодавства.

 

 

 

 

 

VIII.  Управління дошкільним закладом.

 

8.1. Управління  дошкільним  закладом  здійснюється  його  власником –Великокопанівською сільською радою.

 

8.2. Безпосереднє  керівництво  роботою  дошкільного  закладу  здійснює  його завідувач,  який  призначається  і  звільняється  з  посади  начальником відділу  освіти Цюрупинської  районної державної адміністрації  з  дотриманням  чинного законодавства.

       На посаду завідувача дошкільним закладом призначається особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як три роки, а також стан здоров’я  якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

       Завідувач  дошкільного  закладу:

       - відповідає за реалізацію завдань дошкільної  освіти, визначених

       Законом  України  „Про  дошкільну  освіту”, та  забезпечення  рівня

       дошкільної освіти  у  межах  державних   стандартів  до її  змісту і обсягу;

       - здійснює  керівництво  і  контроль  за  діяльністю  дошкільного  закладу;

       - діє  від  імені  закладу,  представляє  його  в  усіх  державних  та  інших органах,  установах  і  організаціях,  укладає  угоди  з  фізичними  і  юридичними  особами  договори;

       - розпоряджається  в  установленому  порядку  майном  і  коштами дошкільного  закладу  і  відповідає  за  дотримання  фінансової  дисципліни та  збереження  матеріально-технічної  бази  закладу;

       - приймає  на  роботу  та  звільняє  з  роботи  працівників  дошкільного закладу;

       - видає  у  межах  своєї  компетенції  накази  та  розпорядження, 

       контролює  їх  виконання;

       - затверджує  штатний  розклад  за  погодженням  із власником  дошкільного 

        закладу;

       - контролює  організацію  харчування  і  медичного  обслуговування

        дітей;

       - затверджує  правила  внутрішнього  трудового  розпорядку,  посадові

       інструкції  працівників  за  погодженням  з  профспілковим  комітетом;

       - забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних  норм  і

       правил,  техніки  безпеки,  вимог  безпечної  життєдіяльності  дітей  і

       працівників;

       - контролює  відповідність  застосованих  форм,  методів  і  засобів

       розвитку,  виховання  і  навчання  дітей  їх  віковим,  психофізіологічним

       особливостям,  здібностям  і  потребам;

       - підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої  роботи,  заохочує

       творчі  пошуки,  дослідно-експериментальну  роботу  педагогів;

       - організовує  різні  форми  співпраці   з батьками  або  особами,  які  їх

       замінюють;

       - щороку  звітує  про  навчально-виховну,  методичну,  економічну  і

       фінансово-господарську  діяльність  дошкільного  навчального  закладу

       на  загальних  зборах   колективу  та  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють.

 

8.3. Постійно  діючий  колегіальний  орган   у  дошкільному  закладі –

       педагогічна  рада.

       До  складу  педагогічної  ради  входять:  завідувач  і  його  заступники,

       педагогічні  працівники,  медичні працівники,  інші спеціалісти.

       Можуть  входити  голови  батьківських  комітетів.  Запрошеними  з

       правом  дорадчого  голосу  можуть  бути  представники  громадських

       організацій,  педагогічні  працівники  загальноосвітніх навчальних

       закладів,  батьки  або  особи,  які  їх  замінюють.

       Головою  педагогічної  ради  є  завідувач  дошкільного  закладу.

       Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

       Педагогічна  рада  закладу:

       - розглядає  питання  навчально-виховного  процесу  у  дошкільному

       закладі  та  приймає   відповідні  рішення;

       - організовує  роботу  щодо  підвищення  кваліфікації  педагогічних

       працівників,  розвитку  їх  творчої  ініціативи,  впровадження  досягнень

           науки,  практики.

           Робота  педагогічної  ради  планується  довільно  відповідно  до   потреб

       дошкільного  закладу.

           Кількість  засідань  педагогічної  ради  становить  не менше  4-х  на  рік. 

 

8.4. Органом  громадського  самоврядування   закладу  є  загальні  збори

       колективу  закладу  та  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють,  які

       скликаються  не  рідше  одного  разу  на  рік.

       Кількість  учасників  загальних  зборів  від  працівників  дошкільного

       закладу  75% ( не менше 55%),  батьків  25% ( не менше 10%) .

           Термін  їх  повноважень  становить 1 навчальний рік.

           Рішення  загальних  зборів  приймаються  простою  більшістю  голосів  від

       загальної  кількості  присутніх.

           Загальні  збори:

           - приймають  Статут,  зміни  і  доповнення;

       - обирають  раду  дошкільного  закладу,  її  членів  і  голову,  встановлюють

       терміни  її  повноважень;

                   - заслуховують  звіт  керівника  закладу,  голови  ради  дошкільного

       закладу  з  питань  статутної  діяльності  закладу,  дають  їй  оцінку  шляхом

       таємного  або  відкритого  голосування;

                   - розглядають  питання  навчально-виховної,  методичної  та  фінансово -

       господарської  діяльності  дошкільного  закладу;

                   - затверджують  основні  напрями  вдосконалення  роботи  і  розвитку

       дошкільного  закладу.

 

8.5. У  період  між загальними  зборами  діє  рада  дошкільного  закладу.

 

           Кількість  засідань  ради  призначається  за  потребою.

 

           Засідання  ради  дошкільного  закладу  є  правомірним,  якщо  в  ньому

       бере  участь  не  менше  двох  третин  її  членів  (працівники  дошкільного

       закладу,  батьки,  засновники,  спонсори  та  інші).

 

           Рада  закладу  організовує  виконання  рішень  загальних  зборів,

       розглядає  питання  поліпшення  умов  для  здобуття  дошкільної  освіти,                                            

       зміцнення  матеріально-технічної  бази,  поповнення  й  використання

       бюджету  закладу,  вносить  пропозиції  щодо  морального  і

       матеріального  заохочення  учасників  навчально-виховного  процесу,

       погоджує  зміст  і  форми  роботи  з  педагогічної  освіти  батьків або осіб,   

       які їх замінюють.   

 

IX. Майно дошкільного закладу.  

 

9.1. Майно дошкільного навчального закладу «Ягідка», а саме: будівлі та споруди, розташовані за адресою: с. Великі Копані вул. Карбишева, 22 «А», відповідно до рішення  Великокопанівської сільської ради.

«Про передачу в оперативне управління дошкільним навчальним закладам Великокопанівської сільської ради майна комунальної власності територіальної громади с. Великі Копані перебуває в оперативному управлінні дошкільного навчального закладу ясла-садка «Ягідка»  Великокопанівської сільської ради.

 

 

Х. Фінансово-господарська діяльність

дошкільного закладу.

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

         Джерелами  фінансування  дошкільного  закладу  є  кошти:

         - власника;

         - відповідних  бюджетів  у розмірі,  передбаченому  нормативами

           фінансування;

         - батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють;

         - добровільні  пожертвування  і  цільові  внески  фізичних  і  юридичних 

           осіб;

         - надходження, одержані  від  громадян  за  надання  платних  послуг  у

           галузі  освіти;

         - інші  надходження,  не  заборонені  чинним  законодавством.

 

10.2. Дошкільний  заклад  за  погодженням  із  власником  має  право:

         - придбати,  орендувати  необхідне  йому  обладнання  та  інше  майно;

         - отримувати  допомогу  від  підприємств,  установ,  організацій  або 

           фізичних  осіб;

- здавати  в  оренду  приміщення,  споруди,  обладнання  юридичним  та

          фізичним  особам  для  провадження  освітньої  діяльності  згідно  із

          законодавством  (без  права  викупу).

         - інші кошти, не заборонені законодавством України.

10.3. Статистична  звітність  по формі 85-К , про  діяльність  дошкільного   

         закладу  здійснюється  відповідно  до  законодавства.

 

10.4. Порядок  ведення  діловодства  і  бухгалтерського  обліку  в  дошкільному

         закладі  визначається  законодавством,  нормативно-правовими  актами  

          Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту  України  та  інших 

          центральних  органів  виконавчої  влади,  яким  підпорядковується  

          дошкільний  заклад.

 

10.5. За рішенням  власника  закладу  бухгалтерський  облік  здійснюється

         через  централізовану бухгалтерію , яка  щомісячно  звітує 

         про  економічну  і  фінансово-господарську  діяльність  перед  власником.

 

ХІ. Контроль за діяльністю

       дошкільного закладу.

 

11.1. Основною  формою  контролю  за  діяльністю  дошкільного  закладу  є

         державна  атестація,  що  проводиться  один  раз  на  десять  років  у

         порядку,  встановленому   Міністерством  освіти  і  науки    України.

 

11.2. Контроль  за  дотриманням  дошкільним  закладом  державних  стандартів 

         щодо  змісту,  рівня  й  обсягу  дошкільної  освіти  здійснюється  відділом  освіти  Цюрупинської  райдержадміністрації.

 

11.3. Зміст,  форми  та  періодичність  контролю,  не  пов’язаного  з  навчально-

      виховним  процесом  встановлюється  Власником   дошкільного  закладу – Великокопанівською сільською радою.

 

                                                 ХІІ. Відповідальність

12.1.Особи, винні у порушені законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

 

                                         ХІІІ. Прикінцеві положення

 

13.1. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію дошкільного закладу приймається власником дошкільного закладу відповідно до діючого законодавства України.

13.2.Зміни та доповнення до Статуту дошкільного закладу затверджуються рішенням власника дошкільного закладу.

 

Великокопанівський сільський голова                                                   В.Д. Костенко.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь